Derin İngilizce

Tekkeköy Antyeri Kilisesi

Keywordler:

 • Tekkeköy Antyeri Church
 • Tekkeköy Antyeri Kilisesi
 • antyeri kilisesi
 • Andreanadon Kilisesi
 • Andoria Church tekkekoy

Kiliseyle İlgili İnternet Sayfaları:

 • samsun.com.tr
 • metu.edu.tr | INTEGRATING THE RUM CHURCHES IN SAMSUN INTO DAILY LIFE / A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY MELDA AYDAN
 • ktb.gov.tr | Antyeri Kilisesi (Andreanadon Kilisesi)
 • wikipedia.org | Tekkeköy

Kiliseyle İlgili Bilgiler:

 • KTB’nin yapıyı tanımladığı isim: Antyeri Kilisesi (Andreanadon Kilisesi)

” rum ” kime denir, İngilizcesi nedir?

 • Doğu Roma İmparatorluğu
 • Rum (Osmanlıca: روم Rûm), Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşamış ve Roma yurttaşı haklarına sahip olmuş halk veya kişidir.
 • Tarihte Doğu Roma İmparatorluğu’nu oluşturan 6. yüzyıla kadar Latince konuşan ve 6. yüzyıldan sonra Yunanca konuşan kimselere Müslüman ülkelerde Rum denirdi.
 • Rum kelimesi herhangi bir dini/mezhepsel anlam taşımamakla birlikte Rumların tamamına yakını Doğu Ortodoks Kilisesi mensubudur. Bu tanımdaki Rum sözcüğü Helen kökenli Rumları kapsamaktadır. Diyar-ı Rum’da (Anadolu’da) yaşayan ve farklı dinlere ve etnik gruplara mensup olan kimseler için de “Rumî” (Rum diyarından olan) sıfatı Mevlana Celaleddin Rumi örneğinde olduğu gibi kullanılmıştır.
 • Rum sözcüğü etimolojik ve tarihsel kullanılışıyla Roma’dan kaynaklanmıştır. Bu sözcükle “Roma İmparatorluğu”, “Roma İmparatorluğu’nda yaşayan kimse”, “Romalı”, “Arap ilinden başka ilden olan kimse”, “Anadolulu”, “Osmanlı” gibi anlamların karşılığıdır.
 • “Rumeli” ismi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğu Roma İmparatorluğu’ndan fethettiği topraklara verdiği Türkçe isimdir.
  • rumeli = rum eli = rum ili = rum toprağı
  • Osmanlı Türkleri, Avrupa’ya ayak bastıktan sonra, burada fethettikleri yerlere Rumeli adını verdiler. Hâlbuki bu isim evvelce bugünkü Anadolu için kullanılmış, hatta Orta Çağ Avrupa kaynaklarında Romanie şeklinde tercüme edilmiş iken bu son şekil, Rumeli’nin Anadolu’ya mütenazır olarak kullanılması gibi, Balkan yarımadasına tatbik olunmuş ve garp kaynaklarında “Peninsule romaine” tarzında da kullanılmıştır. Yeni çağlardan itibaren, Avrupa harita ve kitaplarında bu yarımadaya “Turquie d’Europe” veya “Empire ottoman d’Europe” denildiği görülüyor ki, sonradan Türkçe neşriyatta, bu adlara muadil olmak üzere, “Avrupa-i Osmânî” ve “Rumeli-i Şâhâne” tabirleri kullanılmıştır.
  • Rum+el+i (< Rum Eli: Rum (Ad) El (Ad) +i (3. teklik iyelik eki) yapısındaki sözün kökündeki “Rum” kelimesi “Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde olan toprak, halklar” anlamıyla kelimenin yapısına katılmıştır. “Roma” sözünün bir biçimidir: (Lat.) Roma > Rum (Osm.Tr.).
 • SÖZÜN ÖZÜ; RUM, YUNAN DEMEK DEĞİLDİR. RUM; DOĞU ROMALI DEMEKTİR. DAHA DA GENELLENECEK OLURSA; ROMALI DEMEKTİR.

Rum (endonym)

 • also romanized as Roum, is a derivative of Parthian (frwm) terms, ultimately derived from Greek Ῥωμαῖοι (Rhomaioi, literally ‘Romans’)
 • Both terms are endonyms of the pre-Islamic inhabitants of Anatolia, the Middle East and the Balkans and date to when those regions were parts of the Eastern Roman Empire.
 • Topographical names within Anatolia (e.g. Erzurum and Rumiye-i Suğra) and the Balkans (Rumelia) stemming from the legacy of the Eastern Roman Empire in those areas, or of the Seljuk Sultanate of Rûm, a medieval Muslim state that ruled over recently conquered Byzantines (Rûm) in central Asia Minor from 1077 to 1308.
 • endonym
  • A name used by a group or category of people to refer to themselves or their language, as opposed to a name given to them by other groups. For example, Deutschen is the endonym of a people known in English as German and Mapuche is the endonym for the people referred to by outsiders as Araucanios

rum

 • Byzantine, a native of Byzantine Empire
 • A Greek person living in Muslim countries, especially in Turkey (now chiefly in Istanbul, Izmir, Thrace and Pontus) and Cyprus.
 • The former lands of the Byzantine Empire, particularly central Anatolia

why is eastern roman empire called byzantine

 • rum = byzantine empire citizen, any inheritence belongs to byzantine period
 • So even if the citizens of this area called themselves romans, it’s impractical for historical reasons. According to Wikipedia: The term comes from “Byzantium”, the name of the city to which Constantine moved his capital, leaving Rome, and rebuilt under the new name of Constantinople.
 • Why is the Eastern Roman empire called Byzantine empire? | reddit.com

yapı

 • structure | A building or other object constructed from several parts

antyeri kilisesi tescilli

 • registered (to be protected by the Ministry of Culture and Tourism)
 • registered (protected by the Ministry of Culture and Tourism)